شعرعمارلو

خاک  جیرنده  و  دلفک تا خورگام               ساکن  گردیدند ان  قوم خوش نام

از   تبار    کرمانج   با      قوم تات               غاصبین  را بنمودند کیش  و   مات

نسل  انان   زیاد  و     چند     شد              متصل  با  کریم   خان     زند    شد

اری     عمارلو  را    قدمتی  ست              همه خاکش  وزین  و قیمتی ست

از کلیشم .سی بن وتا طالکوه              سنگ دیل  و   لاباربن  تا  خلشکوه

از  جنوبش  شاهرود  تا  به انبوه               امتداد    خاوریش    تا   پیر     کوه

چشمه     اب  معدنی در  داماش               بره سر    وچهار محل وگوفل وناش

سرمل    و   لیاول  تا     ماشمیان              مهر  هر  یک  دارد  در  دلم   نشان

گلنگش  و سیبستانک وگزنه چاک             در خود دارد   مردمانی  سینه چاک

صیقلده  و قوش لانه و  پشت کلا ه              گردش   مه   با   نسیم    صبح گاه

پاکده     و    یکنم     و     پارودبار              سرز مین       گردو   زیتون  و   انار

کرد      نشینان  غیور  از      ذکابر              رزه   دشت    و   لایه     و   دگاسر

ویه   ناوه   و   خرمکوه و سنگرود               گردش   و   زیبایی  اب در شاهرود

شاه بیت شعر من  هست چهلچراغ             این   گل  زیبا   کجا     داری  سراغ

الحق    که    چلچراغش     دیدنیست           چون  که  در   عمارلو  رویدنی ست

جنگلی  از  راش  و کوههای   بلند              سرما  و  کولاک   و  برف     اسفند

میوه های   ناب   و  اغلب    سنتی             هر   نقطه پیدا   شود   یک  نعمتی

گردو   فندوق  و   سیب   و     انار             خرگوش   و   تیهو  و  کبک و شکار

مردمان    این   دیار   باشند     غیور             چاکر   را     توفیق   داد  رب  غفور

برگی    از   تاریخ    گفتا      فاریاب            هدیه  باشد  پیش کش عالی جناب

1000.gif
/ 0 نظر / 73 بازدید