موسیقی کرمانجی شهرستان رودبار

موسیقی “هیار هیار” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “بهار” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “براری” دیلمی احمد محسنی رودبار

دانلود

موسیقی “چوپان” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “ننه جان” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “تکنوازی نی” گروه موسیقی محلی اسپَرو رودبار


دانلود

“آواز دیلمی”موسیقی دیلمی رودباری:احمد محسنی

دانلود

موسیقی “ورا ورا” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “ویولن” گروه موسیقی محلی اسپَرو رودبار

دانلود

موسیقی “زرگلی” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

موسیقی “داوَت” کرمانجی رستم رستمی پور رودبار

دانلود

“پاییز”موسیقی دیلمی رودباری:احمد محسنی

دانلود

/ 0 نظر / 127 بازدید