امتحان خرداد ماه

یکی میهمــان کند زرنگترین دوست              پُلـــویش میدهد ، آنــرا کَنــد پوست

ز او پرسش کند سیــر تا پیــــازش                 هــر آنچــه لازم آیـــد و نیــــازش

یکی هم گشته تسلیم ، گشتـه مغلوب        کــه درسش را کُنـــد پاس با تقــلب

فضای امتحـــــانــــــات در روال است        سئوالش بـا جـوابش در جــدال است

یکی خوشحال و مسرور می نویسد             یکی ناراحت است و اشک می ریزد

نـــویسند زیـــــر بــــــرگه بــــهر استاد          بــه جــای حـل و پاسخ ماه خرداد

یکی خوش خط نویسد مـــادرم مــرد           تمــام درس و مشق از خــاطرم برد

یــکی هم عَرضه دارد من فقــیرم                  بـرای لقمه ای نــان من اسیـــرم

یــکی گویـد به استاد من غلامت                   ز بنده هم ارادت، هم هم سلامت

یکـــی آدرس نوشتـــه با مدادش                 د اده وعــــده، نهــارش با کبابش

یکی گفتـــه نگهـــدار تــو هوایم                    که دردت  را شفـــایم ، من دوایــم

پیـا پی میرونــد روزهــای خـرداد                 مـدارس میشونـد تعطیل تــا مرداد

گرفتــه هـر کسی کارنامه ی خود              شادی نـامه یا که غم نـامه ی خــود

قبول گشته یکی یکضرب ای والله               چـــــــرا که خیــلی کرده آن تقــلا

یکی هم چند کتابش تجدید آورد                  ز بهـر خــود تابستـان تهدید آورد

بــه او گفتند بشین خانه تابستان                نه جــای  دور برو نــه تا  دهستان

که تا شهریورش عمرش حرام شد              قبولی را بــه زحمت او بـه کام شد

یکــی مردود شده یــا که رفوزه                 به مثــل آبِ راکـــــد هست تو کوزه

به ناچار دست به دامان پدر شد                ببخش من را  ترا  زحمت هدر شد

خــجالت میکشد مدرسه امسال                چــرا که می نشیند جای پارسال

خرداد با روز محشر هست مشابه              بهشت جایت دهند یـــا که خرابه

بکن تو  دوستعلی فکری به حالت               کــه عمرت میگذرد اندر بطالت

بگیر دست کسی تا گیردت دست                وگر نه تو شوی مردود یا که پَست

بخوان درس خدا را  در کتابش                     بــگیـــر پنــد و ببـر تو هم ثوابش

منبع:پاکده دوستانه

باتقدیر وتشکر ازدوست ارجمندم جناب آقای دوستعلی حیدری پاکدهی

/ 0 نظر / 30 بازدید