ماه اردیبهشت....

بهاری می‌رسد از راه و می‌گویند می‌روید

گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه

بگو چله‌نشینان زمستان را که برخیزند

به استقبال می‌آییمت ای عید از همین اسفند ماه

به استقبال می‌آییمت آری دشت پشت دشت

چه باک از راه ناهموار و از یاران ناهمراه

به استهلال می‌آییمت ای عید از محرم‌ها

به روی بام‌ها هر شام با آیینه و با آه...

سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان

گلویی تر کنید ای تیغ‌های تشنه، بسم‌الله!

شاعر:محمدمهدی سیار


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات مقشر


ارتفاعات الوار


ییلاق ویستان


استخر طبیعی ویستان


استخر استلی پشت

منبع:عکسها ازسایت شارشار

 

/ 0 نظر / 41 بازدید