واژگان لیاول علیاء

                       

                   آسوده

 اوسیده                                                                   

                                                         استر لباس

آسری 

                   رنگین کمان

لا مه

                    بوته

گوده

                   بول(شاش)

امیشد-میئز

                 بی بندوبار 

ولو

                          بِهِل -بگذار

وهئل

                                اشک 

اٍستر

                                بگیر

اِگیر(egeir)

                             افسار

رشمه 

                             بیرون

سِرا

                                                                امشب

امشو 

                                                               انتقام

تقاص 

                      بیمار-ناخوش

نَخَش

                        بیمارستان

دواخانه

                        بین-وسط

می یان

                            چاله 

چال

                                                     عصرانه

قلیله

                              بی نیاز

دارا

                               پائیز

پوییز

                               پائین

جیر

                       پابند(گرفتار)

اٍسیر

                                پاتیل

پَوتیل

                              پارسال

پار

                          دوش-شانه

کول-کٍل

                            دمیدن

پُف 

                            پاسبان

پاسوان

                            دیوانه

تُور

                             دود

دِی 

                                   دور 

دِیر 

                               پایمال

پامال

                               پانزده

پونزه

                         دور دست

دِیر دس 

                            خون

خًین

                                دست

دٍس 

                                 آرام

یِواش

                                                                دخمه

دِیمه

                                                            صبحانه

چاشت 

                               دزد

دِز

                           پدربزرگ

بابا

                            پدرزن

زن پیر

                                پراندن

بِپٌرست

                                 پرتاب

تاوِدان

                              دروغ

دُرو 

                            پَرت وپَلا

شِرء ور

                          پرچانه

وِراج

                       حرف-صحبت

گِپ

 

                         کبوتر

کٌفتر

                          پروار

چاق وچله

                                                                   گفتم

بِگُوُتِم

                             دیشب

دیشو

                                پروانه

پِرپِری

                            روشن

اِفیسان 

                خاموش کردم

دِفیسانیِم 

                   خاموش کن

دِفیسان 

                              پسر

کوتی 

                            دختر 

لاکُو 

                               بره

وَره

                            سیرابی

شکمبه-اشکمبه

                   پُشته -کوله بار

پُشته

  پِشکِل-سرگین بزوگوسفند

پِشقول

                          پشمالود

پشمَولو

                              پشه

پَشَه

                            پشیمان

پشیمون

                             تًرًک

شَقه  

                             پوک

پیک

                           پک وپوز

پک وپیز

                                                                  توبره

تُربَه

                         جوجه

 

چٍپِنی 

                               پلو

چولو

                                 پماد

ملحم

                               پنجره

نیم در

                        جوجه تیغی

خُورکه

                      پنهان کردن

لاپوشان کُدن

                            پوچ

پیک

                         جوراب

/ 0 نظر / 70 بازدید