زندگینامه احمد بابایی دوگاهه

در اینجا مختصری اززندگینامه ی احمد بابایی دوگاهه (اسرافیل) شاعروموسس انجمن

ادبی نغمعه زاینده رود. ایشان دراول فرودین ۱۳۳۷ دررودبارزیتون محله دوگاهه چشم بدنیا گشود.

دوران دبستان را درمدرسه جم پایین بازاررودبار ودوران دبیرستان رادردبیرستان سیروس بالابازاررودبار سپری کرد وبرای ادامه تحصیل دررشته الکترونیک به اصفهان عزیمت ودر مرکزاموزش شهید مهاجررفت.بعدازاتمام تحصبل به تهران آمده ودرمرکر آمورش رعد وافع درشهرک فدس مشغول تدریس رشته الکترونیک شد ودرتهران بودکه فعالیت فرهنگی وادبی خود رااغاز کرد اولین مفاله نامبرده بنام معجزه رعد درماهنامه رعد بچاپ رسید همچنین باانجمن حمایت نیز همکاری وچندین نمایشنامه برای کودکان نوشته وباکارگردانی خودش درخانه نشریات ایران ناصرخسرو وسالن ارسباران به نمایش درآورد. درسال ۸۷دراصفهان انجمن ادبی نغمه زاینده رود راتاسبس نمودوبعنوان یک سازمان غیر دولتی مجوز ازاستانداری اصفهان را دریافت نمودازایشان مفالات ادبی زیادی در مطبوعات به چاپ رسیده واولین کتاب شعر ایشان منظومه دیلمی رودباری هست که فروردین ۹۴بچاپ رسیده است .
کلاچ ای زه دار سر خوندن دره خروس هم طاق میون قوقولی قوقوکوردن دره یعنی مهمون تره اهای ای صاب خونه خروس جون خیرخبرمون چم براهه مهمونوم کله کا پاباش خونا گیزی بزن طافا بوشور مه چم سو مه عزیزازدیرراه امین دره شومی وزه پرورده اسکیفه تره چاکونم مه دل قرارازعمارلو امین دره. برگردان فارسی. کلاغ روی درخت زیتون داره می خونه خروس هم وسط حیاط قوقولی قوقو میکنه یعنی میهمان برات میاد ای صاحب خونه خروس جان خبرت خیر باشه من چشم براه میهمانم دختربلند شوخونه وحیاط آب وجاروبکن نورچشمم ازراه دور داره میاد کباب شامی وزیتون پرورده وتره(غذای محلی باگیاهان کوهی) درست کنم قرار عزیزدلم ازعمارلو(خورگام) بیاد

/ 1 نظر / 261 بازدید
احمد بابایی دوگاهه

سلام ودرود برشاعرونویسنده خوش ذوق دیلمستان. افای اکبری لیاولی عزیز و بزرگواری که دل پاک اش همچوبرکه ها ارام است وانگاه که بربالای بلندترین قله های دیلمستان می ایستد لبخندش رانتارسنگریزه های می کند که پایش راخراشید ه اند .اری اینچنین است که درباغچه ی اندیشه انسانهای بزرگ گل می روید واززبانشان دُر. درودبربزرگ مرد دیلمستان اکبری لباولی عزیزکه راه جاودانگی رااموخته است .احمدبابایی دوگاهه