درباره ما
علی اکبری لیاولی

راهنماي وبلاگ
سايتهاي کاربردي سايتهاي خبري سايتهاي استان گيلان
روستا برارود خورگام نويسنده: علی اکبری لیاولی - چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
 روستا زیبای برارودکجاست....؟

زیبایی های کشور ما آنقدر زیاد است که کسی نمی تواند ادعا کند همه ی آنها را دیده است کافی که تصمیم بگیری و به راه بیفتی از هر طرف که بروی یک تابلوی نقاشی زیبا از طبیعت روحت را نوازش میکند گاهی اوقات وقتی به عکسی که خودت گرفتی ؛ خیره میشوی باور نمی کنی زمانی آنجا بوده ای و چشمانت شریک آن همه زیبایی بوده است . یکی از این مناطق زیبا که چشم اندازهای بدیعی از طبیعت را در خود جای داده ؛

 

 


 بخش خورگام شهرستان رودبارزیتون است مرکزبخش خورگام شهرزیباوکوهپایه ای بره سرمی باشد این بخش ازدودهستان بنام خورگام به مرکزیت شهربره سرودهستان دلفک به مرکزیت روستای چهارمحل که بزرگترین روستای شهرستان رودبار به شمارمیرود ومجموعا شامل 43روستاویک شهرودرهمسایگی بابخش های رحمت آبادوبلوکات عمارلو دیلمان وپیرکوه وبخش مرکزی سیاهکل قرارگرفته است  این بخش در مسیر آزاد راه قزوین - رشت و بعداز شهرهای رودبارورستم آبادوهمچین بعدازبخش رحمت آبادواقع شده و بی گمان یکی ازجلوه های زیبای طبیعی شمال کشورمی باشدو  این منطقه به دلیل کوهستانی بودن هوایی خنک ولطیف  وسرشارازاکسیزن  را می توان درآن شاهدباشی که به نوعی کم نظیرمی باشد

بخش خورگام در مجاورت قله زیبای درفک(بام گیلان)واقع شده که   دروصف درفک  این قله باشکوه وزیبای خفته دردامن مخمل گون ابرها ومناظرچشم نوازاطراف آن هرچه قدربگوییم حق مطلب راادعانکرده ایم این قله بزرگترین دهانه آتشفشانی خاموش خاورمیانه را به علت وسعت دایره ای  1.5 کیلومتری دارامی باشدودامنه ای افسانه ای داردوسومریان آن رابهشت خودمی دانسته اند و درتوصیف این قله زیبا ومناظرآن تاریخ نویسان ونویسنگان بسیاری درسراسردنیا درطول قرون مختلف تشبیهات شورانگیزی به کاربرده اندکه ازاین مجال خارج است وتنهابه یک جمله اکتفامی کنیم "درفک همیشه شاهدطلوع وغروب خورشیددرسرزمین خورشیداست" ...

 این ناحیه درامتدادرشته کوه البرزقرار دارد بامردمانی معتقد ومهربان که این مهربانی زبان زدخاص وعام می باشدقراردارد و درطول قرنهای گذشته مردمان این سامان  پذیرای نوادگان پیامبر اسلام بوده اندووجوداما م زاده های فراوان درجای جای بخش خورگام وبخش های اطراف گواه این مطلب است که این منطقه به ماننددژوحصاری برای آن خاندان نورانی بوده است که به آنجاامده بودند وعطرمعطرخاصی رابه آن دیاربخشیده اند و تشکیل حکومتهای اولیه  شیعی درحومه آن دیارخاصه  منطقه دیلمان شکل گرفته بوده که پرداختن به این موضوع خودفرصتی دیگرراطلب می کند وبرپایی مراسم باشکوه عزاداری سالارشهیدان (ع) درمناطق وبخشهای مختلف این سرزمین نشانگرآن است که تمام فرهنگ هابه مرورزمان رنگ خواهندباخت و تنهافرهنگ ماندگاردرمیان این مردم  فرهنگ عاشوراست ویکی ازبرکات این فرهنگ تجمع ساکنان حتی مهاجردرزیرپرچم وعلم اهل بیت (ع) درایام تاسوعا وعاشورای حسینی (ع) درآبادی های  بخش خورگام وبخش های همجوار می باشد شایان ذکراست پیشنه تاریخی وسکونتی این منطقه به قدمت تاریخ بشری وازاولین سکونت گاه های آدمی برروی زمین می باشدکه کشفیات باستان شناسی مویداین مطلب است وهمچنین جنگل های خزری به عنوان کهن ترین جنگلهای دنیا شناخته می شوند شاید شما هم در مسیر رسیدن شهرهای شمالی کشور از شهرهای رودبارورستم آبادعبورکرده باشید  اگر کمی وقت بگذارید می توانید از طبیعت زیباونقاط دیدنی بخش خورگام وبخش های اطراف  هم بسیار لذت ببرید .وحتما به یقین خواهیدرسید خورگام ما بسیارزیباترازتصورات شماست ودیگرحسرت نبودن چنین نقاطی درکشوربه شمادست نخواهدداد

ما قصدداریم به معرفی اجمالی یکی ازروستای های منطقه خورگام بنام روستای برارودبپردازیم باماهمراه باشید این روستازیبا ودیدنی در30کیلومتری شهررستم آبادو40کیلومتری شهرستان رودبارزیتون واقع شده است که درسه راهی رستم آبادو پس ازعبورازشهرتوتکابن وروستاهای زیبای اطراف  جاده اصلی مانند سندس ،انارکول، دشتویل چره ، چلکاسر، دره دشت و بعدازروستای حشمت آباد به این روستامی رسی که دراین میان درمسیرهای فرعی روستاهای زیبای دیگری مانند حاجده ویشان وشیرکده و...نیزوجودارند پس ازعبورازروستای حشمت آبادنمایی معجزه گون ازخلقت درجلوی دیدگان شماظاهرخواهدشد دره ای زیبا ازترکیب کوهها ودشتهاوجنگلهاوتپه های سنگی  وعبوررودخانه ای زیبا درمیان آنهاودرحالی که محوتماشای این آفرینش زیباهستی  که هنوزازلذت تماشای نقاط اطراف خارج نشده ایدکه گویی واقعا واردفضایی دیگرشده اید

روستای دیدنی برارود

واما پس ازعبورازآن مناطق بکربه روستای برارودمیرسی که به گواه بسیاری ازمسافران ورهگذران گویی وارددره رویاهاشده ای این روستابه دلیل موقیعت خاص ا ش درزمانی که بسیاری ازمناطق اطراف رامه فراگرفته باشددارای هوایی آفتابی می باشدکه این قریه دردامنه کوه زیبای "دوگ ل" آرام گرفته است این روستاازشمال به روستای سرمل قدیم وپایین طالکوه وازجنوب به روستای جلالده ومراتع وجنگل وازشرق به روستای لیاول سفلی وازغرب به روستای چمبل قدیم وحشمت آبادوازجنوب غربی به روستای شیرکده محدودمی شود

برای دیدن این مناظر باید دل را به دریا زد و سختی راه که باشیرنی خاصی توام است را به جان خرید

 

 روستای برارود با مردمانی با صفا و مهمان نواز چشم اندازهای باشکوهی را در خود نهفته دارد. بیشتر جاده های منتهی به این روستا پیچ در پیچ و سرسبز و آسفالت شده اند و می توان از همین مسیرها برای گردش و تفریح و حتی کوهنوردی استفاده کرد . اینجا در واقع روستای کرمانج نشین برارود است که ساکنان اولیه آن ازخراسان بزرگ برای دفاع ازاین مرزبوم پاک درمقابل قوای روس تزاری  به این منطقه آمده اندکه خودداستان حماسی دیگری ست و  با چند ساعت کوهنوردی ملایم در مسیر 5 کیلومتری که از شمال این روستا شروع می شود وباتماشای آبشارزیبای شارشارکه مسافران بسیاری برای رفع خستگی دراطراف آن توقف می کنندوباعبورازمنطقه باستانی واتل به کوه ودره اسرازآمیز دربند با غارهای شناخته وناشناخته اش می رسی که دراطرافش روستاهای زیبای پس طالکو .رشی وگنبگ نیز قراردارد دراین باب مشورت بابومیان منطقه الزامی به نظرمی رسد

 از جاذبه های تفریحی و بی نظیر این روستا ییلاقات خوش آب و هوایی  که درارتفاعات این روستاواقع شده اند ومشرف برنقاط دیگرمناطق می باشدومی توان نمایی ازروستاها ی مختلف اطراف رادرآنهاشاهدبود از جمله این ییلاقات می توان به کاکو ،اسپاهوج،علیال.بوردی،سلکناروبرگسر و... را نام بردکه هرکدام ازآنهاترکیبی ازکوه.دشت وجنگل وچمن زارهاوچشمه ساران می باشندوصدای خوش آوازپرندگان وخصوصاصدای پرنده فاخته بانام محلی کوکوکه همدم تنهایی بسیاری ازبومیان درمیان جنگلها بوده وپرنده ای محبوب درمیان آنهاکه جدااززندگی اسرارامیزاین پرنده تصویری رویاگون ازان درذهن بسیاری نقش بسته رامی شنوی.طبیعت دل فریب اطراف این وادی هردوستد ارطبیعت رابه خودجلب میکند.و اهل دل  دوست خواهندداشت همان جا سجده شکر به آستان آفریننده این خلقت تامل برانگیزبسایند. وقتی پا به جنگل می گذاری و به تماشای درختی می نشینی که دستهایش را رو به آسمان گرفته وبا خالق خود رازو نیاز میکند انگار تو هم محرم رازش شده ای و صدایش را می شنوی دیگر گذشت زمان را حس نمیکنی و در سکوت هستی شناور می شوی . این روستا با تاریخی کهن که اسرار زیادی را در سینه ی خود نهان کرده است .

 

این روستا درانتهای دره قرار گرفته که از هر گوشه اش چشمه ای می جوشد و رودی در وسط این روستا در جریان است که از کوههای بالادست سرچشمه میگیرد بانام محلی لات وباعبورازمنطقه زیباوباستانی گیاش وییلاق علیال وهمچنین روستای جلالده قدیم وارداین روستامی شودوپل این روستاکه درجاده اصلی واقع شده به عنوان پست ترین نقطه منطقه شناخته می شودواین نقطه  به همراه ارتفاع بلنددرفک که ازنقاط مختلف قابل مشاهد می باشدبه تفکردرباب این منطقه زیبا بیشترمی افزایدودرادامه این رود با رودخانه تورنگ لات  ادغام گردیده که مردم بومی در منطقه ادغام این دورودرا دوآب می گویند ودر نهایت باعبورازدره دربند وروستاهای بخش رحمت آباد به سفید رود سرازیر می شود 

جاذبه ای دیگر این سرزمین طلائی می توان به کوه زیبای سنکی برارود با نام محلی گوور که در نزدیکی روستای سرمل قدیم ودرمجاورت تورنگ لات(لات سرمل)واقع شده اشاره کرد وگویی تکه های سنگهای این کوه  صیقل داده شده وبرای تذکرورسم آفرینشی، زیبا درکنارهم قرارگرفته اند

مردم این دیار با زبان کردی با لهجه شیرین کرمانجی صحبت می کنند و این روستا با جمعیتی بالغ بر 300 نفر که در این روستا سکونت دارند و تعداد زیاددیگری که به شهرهاواستانهای همجوار مهاجرت نموده اند که در کل جمعیت این روستا به بیش از1000نفرهم می رسد وکسانی که در شهرهای دیگر سکونت دارند در مراسمات مذهبی ، ملی و محلی در روستا شرکت می نمایند وهمچنان رابطه خودرابا سرزمین مادری حفظ کرده اند..      ونقطه اتصال بیشتر وپررنگ تراهالی این روستا بامعنویات وجودبقعه متبرکه امام زاده صلاح الدین می باشدکه درمجاورت چهارروستای لیاول علیا -جلالده -لیاول سفلی وبرارودمی باشد که به مانندبسیاری ازنقاط کشور ایران عزیر که درآن  زیارت گاهها وجوداردوامام زاده مورداحترام خاص اهالی این چهارروستامی باشدودرتاسوعاو عاشورای حسینی (ع) شاهدحضورانبوه مردم درآن مکان مقدس برای تجدیدعهدباراه سرخ حسینی (ع) هستیم

شغل اهالی کشاورزی ودامداری وباغداری وبعضا زنبورداری می باشد و صنایع دستی که شامل دستکش پشمی و جوراب بافی است و باغهای فراوانی که سردرختی آن از جمله گردو ،به،آلبالو ،انجیرو خصوصاً گیلاس می باشد که این روستا در میان روستاهای همجوار به سرزمین شکوفه های گیلاس شهرت دارد.وآب شرب این روستا بالوله کشی ازچشمهای اطراف تامین می شود

در ضمن راه قدیمی و میانبر از این روستا به روستای شیرکده وبقعه متبرکه آن  وجود دارد که بی نهایت زیبا ودلنواز و برای زیارت و کوهنوردی و جنگل نوردی چند ساعته مناسب البته با راهنمای بومی میسر می باشد و مسیر راه با بوته های جنگلی انبوه و مراتع سرسبز کوهستانی و چشمه های جوشان باید پیمود و شاید یکی از زیباترین مسیرهای کوهنوردی و طبیعت گردی در بخش خورگام باشد .

 مسیری که با عبور از مراتع سرسبز ییلاقی و تماشای گله های گاو ها و گوسفندان در حال چرا و شنیدن آواز پرندگان ، خستگی را از تن آدمی می زداید به هر حال برارود یکی از روستاهای بخش خورگام است و سفر به این نقطه زیبا از کشورمان خاطره خوشی را در ذهن هر گردشگری رقم خواهد زد . واز تمام گردشگران تقاضا میشود که به سرزمین طلائی خورگام سفر نمایند .درپایان شایدبنده گوشه ای کوچک ازاین زیبایها راتوانسته باشم دراین مقاله  به اذهان شمادوستان عزیزمتبلورنموده باشم وبی گمان زیبایی هاطبیعی و آداب ،رسوم ،تلاشها وفرهنگ های  بسیاری که نشاعت گرفته ازالگوهای پسندیده اسلامی وایرانی درجغرافیای خاص منطقه ودرحوضه های مختلف فرهنگی واجتماعی .....وجوددارد قابل بررسی بیشترنیزمی باشد.  باتشکرفراوان

 منبع :عکسها برگرفته از وبلاگ سرزمین آسمانی ما

لينک      نظرات ()      

آخرين مطالب
موضوعات
(٦۳) آهنگها (٤) استان 'گلستان (۱) استان خراسان رضوی (٢) استان خراسان شمالی (۳۱) استان آذربایجان (۱) استان آذربایجان شرقی (٤) استان آذربایجان غربی (٢) استان اردبیل (٧) استان اصفهان (۱) استان البرز (٤) استان بندرعباس (۱) استان بوشهر (۱) استان تهران (٢٦) استان تهران 1 (۱۱) استان خراسان رضوی (٤) استان خراسان شمالی (٢) استان خوزستان (٢) استان زنجان (۱٢) استان سمنان (۱) استان سیستان وبلوچستان (۱) استان شمال خراسان (۱۱) استان فارس (۸) استان قزوین (۱۳) استان قم (۳) استان گرگان (٥) استان گلستان (٢) استان گیلان (٦٧) استان گیلان1 (٧) استان لرستان (۱) استان مازندران (۸) استان همدان (۱) استان کردستان (٧) استان کرمان (۳) استان کرمانشاه (۱۱) استان یزد (٢) بخش خورگام (۸) بخش خورگام 1 (٢٥) بخش خورگام 2 (۳٦) بخش خورگام 3 (٢٦) بخش خورگام2 (٢٠) بخش رحمت آباد (۱٧) بخش عمارلو (۳٧) تاریخ ایران (۸) تاریخ ایران2 (۱٢) تاریخ ایران3 (٦) تاریخ ایران4 (٥) تاریخ ایران5 (٥٠) حیوانات (٢) داروهای گیاهی (۱۱) دیلمان (٢۱) دیلمان 1 (٦) رودبار (۸) رودبارجنوب (۱) روستاها (٤) روستاهاشگفت انگیز (٥) سوسف (٢٠) سوسف 1 (۱۳) سوسف1 (٩) شعر (۱٤) شعر1 (۱۳) شعر2 (۱۳) شعر3 (۱۱) شعر4 (۳٥) شگفت انگیزترین گلها (٢) شهرستان رودبار (۱٤) شهرستان رودبار 1 (۱۱) شهرستان رودبار1 (۳۳) عکس ها (٢۱) عکس ها2 (٩) عکس ها3 (۱٧) عکس ها4 (۱۳) عکسها 5 (٦٦) عکسها6 (۱٥) غذاها (٥) غذاها 1 (۸) فیلم (۱) ماه رمضان (۱٠) مذهبی (٩) مذهبی 1 (۱٠) مذهبی 2 (۱٥) مذهبی2 (۱) مذهبی3 (۱٠) مذهبی4 (۱٧) مذهبی5 (۳٠) کردهای کرمانج شمال خراسان (٤) کردهای کرمانج عمارلو (۱٢)
لينک دوستان
سرزمین آسمانی ما دیلمستان زیتون خبر شــهـرداری بـــــره ســــر سایت روستای دشتویل سایت گوفل خورگام پایگاه خبری هفـت شـــهر نـیـــوز شهرداری منجیل پایگاه خبری تحلیلی کلارنا آهنگ کرمانجی روستا لیاول سفلی روشنگر علیرضا دولتی دشتکان قلب سفیدرود ماهین نیوز خدمات کامپیوتری سهیل عمــــــــــارلـــــــــــــــو نــــــــــــوای رودبـــــــار روستاي زيباي خــــــــــرمكـــــــــوه بخش عـــــــــمارلـــــــــــو سرزمین مه و خورشید دهكده خاطرات(داماش) منجیل نیوز الله مزار کرد کرمانج زبان قوچان شارشار شهادت ســـــــرا خدایا به تو پناه میبرم امامزاده عباس (ع) چهارمحل روستای پاشاکی روستای حشمت آباد چمبل پاکده دوستانه روستای زیبای جـــو بـــــن روستای جوبن هفته نامه شکوفه های زیتون سرزمینی به نام طالکوه ازتبار یــــــــــــــــــــــاس کرمانج تاریخ کرد.هنرمندان موسیقی خراسان بــــاران بـــبـــار...کرمانج شیروان خورگام گیلان سایت تخصصی کردی کرمانجی پورتال خبری جوانرود هوال هیات محبّان الزهراءبسیج چهارمحل مشق شیدایی برارود روستای من چلکاسر دست نوشته ها یک خبرنگار بيــــــــــــــــان شاعر حسین تقدیسی روستای سیبن خورگام روستای انارک______ول بهشت کمشده لیاول میکال فریاد جام مارلیک روستای پاکده روستای نوده خورگام صدای پشتکلا جلیسه دهکد ه عشق راه ما انوش اکبـــــــــــــــری یه دهات داریم هیشکی نداره روستای برارود علي ولي الله كركان بندر انزلي سه رياس قاصدك هان چه خبر آوردي ؟ تاریخ ماتاریخ وتمدن ایران جهان باستان روستای صیقلده خورگام موسيقي نبض زندگي بره سر رودبار جعفرآبادخلخال (كرمانج) ما سه تا کردان شیراز كلبه تنهايي من روستاي پاكده دهياري معدن سنگرود شكوفه هاي گيلاس قوم بزرگ كرمانج روستای کوشک الموت سایت بهراه روستا ي شيركده زيباترين شعر بــاغــبــانــی ســــبـــز قوشخانه سرملی وچهابرمحل دانش پراکن (بزرگترین تارنگار دانشی پارسیان) قوچان روستای کلایه رودبار وبلاگ روستای ناش مجله خبری فارنک بیمه ملت نمایندگی۲۷۴۱- خدایا دوست دارم پایگاه فرهنگی مذهبی علویان شیرکده سمل قدیم (زندگی) روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم وبسایت پیرکوه ققنوس روستاي دودر شهرستان سيربك رئین بجنورد خراسان شمالی روستاهای زیبای گیلان دوسالده خسته ازروزگار zerd welati min - زه رد وه لاتئ من : روستای زرد در استان خراسان شمالی قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی آپلودسنتر فارس لرن http://textlink.ir عینک سه بعدی پیک8 سایت آپلود7 ابزار نمایش اسلایدر تصاویر کرم باله آ اطلس تاریخی ایران پیش ازاسلام پیکو فایل روستای نخودتپه همجوار کوه سهیل(سی ویل) موسیقی کرمانجی روستای چاپارخانه گیلان تاریخ گیلان ومازندران عشایر ، رنگواره های یک رنگ اخبار فناوري اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعي ادبيات جهان