درباره ما
علی اکبری لیاولی

راهنماي وبلاگ
سايتهاي کاربردي سايتهاي خبري سايتهاي استان گيلان
ایل عــــمـــــارلو نويسنده: علی اکبری لیاولی - چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤

نام داران ایل عمارلو در تاریخ ملی و محلی گیلان

26359947467675140774.gif

 

کردهای کرمانج خراسان روزگاری در اطراف غرب دریاچه ارومیه می زیستندودر زمان شاه عباس اول برای جلوگیری از تاخت وتاز ترکمنان وازبکان به مرزهای خراسان شمالی انتقال داده شده بودندکه از سه ایل زعفرانلو,شادلو,قراچورلو,تشکیل می شدند.که بزرگترین آن ایل زعفرانلو بود که از ایلات بزرگ ومتعددی تشکیل شده بودوریاست دیگر ایلات کرمانج خراسان را عهده دار بود ومرکز سکونت آنان شهر قوچان بوده ومی باشد.1

برای نمایش تصویر دراندازه بزرگتر کلیک کنید

index.gif

ایل عمارلو

 آنگاه که بی ریا در کنار قوم  کرمانج عمارلو نشستی با دل وجان دوستت خواهند داشت تا ابد مهمان نوازی,صداقت ‘جنگجویی وغیرت گوشه ای از خلق وخوی مردوزن ایل کرمانج عمارلو است ایلی که همیشه رسم ونامشان در غیرت وجنگاوری خوش درخشیده است گرچه شاید با شنیدن نام  کرمانجهای عمارلو یک طایفه در ذهن شما خطور میکند اما این ایل از طایفه های کوچک وبزرگ تشکیل شده است

نام عمارلو برگرفته از نام یکی از اقوام کرمانج است واین قوم زیر شاخه از ایل بزرگ زعفرانلو است.قوم عمارلو درسال 1141 حدود 300 سال پیش توسط نادر شاه از قوچان وحومه که آن زمان قوچان مرکز حکومت خراسان بزرگ بود وعده ای هم از امارلو ودشت ماروسک(تحت جلگه ) در 60 کیلومتری نیشابور به شهرستان رودبار برای دفاع ا ز مرزهای شمالی استان گیلان در برابرقوای روس کوچانده شدند واین قوم با ورود به منطقه خورگام نام آن را به عمارلو (انبار لو-امارلو)تغییر دادند که دوسوی رودخانه شاهرود  وولایات پیرکوه تامرز دیلمان ومرکز آن روزگار ایل عمارلو شهرمنجیل  کنونی بوده است. 


2222.gif

 واماعمارلو منطقه ای است که دو قوم دیلم وکرد کرمانج را در خود جای داده است.دیلمیان ساکنین نخستین وکردها مهاجرند وکردها به لهجه کرمانجی ودیلمیان به زبان دیلمی سخن میگویند وقتی به سمت جاده  عمارلو(خورگام) که میگذریم انگار جاده ما را گم کرد وگم شدیم وخود را در قطعه ای از بهشت یافتیم بهشتی روی زمین که زیباییهایش را به رخ مسافران تازه واردمیکشداین بهشت زمینی داستانهایی دارد از اهالی دیروز که دیر زمانی در این دیار زندگی میکردندوزیبایی خیره کننده این سرزمین کهن رودبارومردمان کوچنده بسیاری را به سوی خود کشانده وپایبند شان کرده است . 


111111.gif

 

 نام داران ایل عمارلو

سپاه عظیمی به سر پرستی عده ای ازکرمانج های قوم عمارلو که به مناطق  تنگه منجیل آمدند از سپاهیان آن دوره میتوان ولی خان، محمدخان در جیرنده ،روشن سلطان در روستای جلیسه ومحمد رضا کلانتر درروستای سرمل  ،رستم خان در منجیل ،شابنده در فاراب (پاراو)ذوالفقار خان در دیلمان ،حق وردی خان در رودبار، خداوردی سلطان درحاجیده رحمت آباد، شاقلان خان در نورالعرش وپیرامون ،کاظم خان در الموت ،محمد سلیم خان درپیر کوه،اسفندیار خان(بیگ)در لیاول علیا،محمدعلی خان درجلالده،شعمی خان درپشتکلاه  رامی توان نام برد .عمارلوییها به قبایل متعددی تقسیم شده اند

که عبارت بودند از قبیله کرانلو در دیار جان ‘استاجانلو ‘بیجانلودر پیرکوه ‘بیشانلو درجیرنده ‘شمخانلو ‘مزدگانلووعمارلو در انبوه وخورگام وجمخانلودر منجیل وطایفه برامکله ‘حاتمی پیراصلو‘عمارلو در رحمت آباد وآنسوی رودخانه سفیدرود سکونت داشتندواز تیره های ایل عمارلو میتوان مزدکانلو آمیخته با عمارلو وطایفه ازلو ‘پایی‘ارتکانلو در دشت ماروسک نیشابور وبگیارلو در روستای امارلو از توابع نیشابور وارتکانلو در روستای ارتیان از توابع شهر در گز نام برد .

خان های عمارلو کسانی بودند که امور و سرپرستی ایل عمارلو را داشته و در تاریخ محلی و منطقه ای برجا مانده است و عده ای ازآنها را دراینجا متذکر میشوم : خالو ولی خان امارلویی از اجداد طایفه های اعلا(محرابی ها ؛ نوروز خانی ها ؛حیدرخانی ها.......) در جیرنده است که یکی از سپاهیانی بود که به تنگه منجیل آمده بودو ایشان ازاهالی مناطق دشت ماروسک ( امارلو ) در 60 کیلو متری نیشابور به این منطقه  کوچانده شده بود و برای دفاع از مرزوبوم این مناطق دربرابر قوای روس و در جیریندیه یا جیرنده ساکن شدند . ایشان از سرداران نامی و مشهور نادرشاه افشار بود که در فاراب حکمرانی می کرد.

وامایکی دیکر از سرداران شخصی به ناممحمدرضا کلانترفرزند حیدر بیگ رومی  رامی توان نام برد که خانه و کاشانه خود را در امارلوی نیشابور رها کرده وبرای مقابله با قوای روس به منطقه خورگام آمد بعداز آرام بودن جو منطقه در روستای سرمل سکونت گزید . این شخص مردی تنومند ؛ قدبلند ؛قوی هیکل و جنگجو و سوارکار قهاری بود. محمدرضا کلانتر همانطوری که از اسمش پیداست کلانتر این خطه ی سرسبز بود . محمد رضا کلانتر دو فرزند به نام حسن وحسین داشت که طایفه های روستاهای سرمل وماشمیان ازنسل محمدرضا کلانترمی باشندواجداد اعلا ء طایفه های این دوروستامی باشد.

یکی دیگر از سپاهیان شخصی به نامخداوردی سلطان را می توان نام برد که خانه و کاشانه خود را در خطه خراسان رها کرده وبرای مقابله با قوای روس به منطقه رحمت آباد آمد بعداز اینکه روسها ولایات گیلان راترک نمودند  در روستای حاجیده سکونت گزید .واما خداوردی سلطان وبیک وردی سلطان از کسانی بودند که باایل عمارلو به خطه سرسبز رودبار (محمدزمانخانی) دربخش رحمت آباد آمده واین اشخاص ازاجدادبزرگ این روستامی باشند.و فتعلی خان فرزند خداوردی سلطان وپدر علی بیگ و ولی بیگ بود.که ولی بیگ به روستای برارود  رفت واما علی بیگ تاآخرین لحظه عمرخودرا در روستای حاجیده سپری نمود .

واما یکی از سرداران به نام پناه خان امارلویی به گفته ی ادیب الشعرا (ص114-115 ) وی از خمسه  قزوین با لشگری آراسته به جنگ آزاد خان افغان حاکم آذربایجان رفته اما آزادخان بالشگر 4000 نفری به فرماندهی فتحعلی خان افشار به مقابله با ایشان پرداخت و در جنگی که نزدیکی تبریز میان این دو در گرفت پناه خان انبارلو شکست خورد و گریخت .

در مجمع التواریخ گلستانه (ص393 ) رستم خان یکی از سرداران کریم خان زند بوده که در جنگ با آزاد خان افغان همراه با کریم خان زند ؛حیدرخان؛شیخ مرادخان و وی در قلب سپاه او جای داشته است . به گفته ی کتاب دارالمرز گیلان نوشته رابینو رستم خان در سال 1771 میلادی حاکم منجیل بوده که بعدها وی آخرین حاکم در تنکابن بوده که پس از ابراهیم خان حکومت داشت که حکومتش به دست هدایت خان حاکم گیلان برچیده شد و با رضایت کریم خان زند ازآن پس تنکابن جزیی از گیلان شد .ابراهیم خان عمارلویی از سال 1175 الی 1185 ه.ق به مدت 10 سال حاکم تنکابن بود .

و اما ذوالفقارخان افشار فرزند حسین قلی خان و جد اعلای ذوالفقاری و از امیران بزرگ سپاه کریم خان زند و از فئودالهای بزرگ زنجان بود و در بازگشت کریم خان زند از سفر آذربایجان ایشان را به حکومت زنجان منصوب کرد . او خواهان سلطنت داشته و با استبداد و خود سری در زنجان حکمرانی می کرد رفته رفته براثر بدگویی های درباریان ؛ کریم خان به او بدگمان شد و ایشان را به شیراز احضارش کرد ولی ذوالفقارخان مادر خود را که زنی ادیب ؛زبان آور و مطلع بود نزد کریم خان فرستاد شفاعت مادر موثر واقع شد و ایشان در حکومت شهر زنجان باقی ماند اما تدریجا آثار حکومت مستبدانه او آشکار و پادشاه ؛ سپاهی برای مقابله با وی فرستاد و ذوالفقارخان شکست خورده و دستگیر و به شیراز فرستاده شدودرانجازندانی گردید. اما پس از مدتی مورد عفو پادشاه قرار گرفت و به زنجان بازگشت بعد از مرگ کریم خان در سال 1193 ه.ق در زنجان شورش کرد و در مدت کوتاهی قزوین؛ تهران وگیلان را گشود ولی سرانجام مغلوب شد و به خلخال گریخت ودر همان جا به قتل رسید .           

منیع: تاریخ خاندانهای حکومت گر در ایران  جلد دوم  نوشته باقر عاقلی 

عکسها ازکتاب تاریخ حرکت کرد به خراسان نوشته استاد کلیم الله توحدی1

لينک      نظرات ()      

آخرين مطالب
موضوعات
(٦۳) آهنگها (٤) استان 'گلستان (۱) استان خراسان رضوی (٢) استان خراسان شمالی (۳۱) استان آذربایجان (۱) استان آذربایجان شرقی (٤) استان آذربایجان غربی (٢) استان اردبیل (٧) استان اصفهان (۱) استان البرز (٤) استان بندرعباس (۱) استان بوشهر (۱) استان تهران (٢٦) استان تهران 1 (۱۱) استان خراسان رضوی (٤) استان خراسان شمالی (٢) استان خوزستان (٢) استان زنجان (۱٢) استان سمنان (۱) استان سیستان وبلوچستان (۱) استان شمال خراسان (۱۱) استان فارس (۸) استان قزوین (۱۳) استان قم (۳) استان گرگان (٥) استان گلستان (٢) استان گیلان (٦٧) استان گیلان1 (٧) استان لرستان (۱) استان مازندران (۸) استان همدان (۱) استان کردستان (٧) استان کرمان (۳) استان کرمانشاه (۱۱) استان یزد (٢) بخش خورگام (۸) بخش خورگام 1 (٢٥) بخش خورگام 2 (۳٦) بخش خورگام 3 (٢٦) بخش خورگام2 (٢٠) بخش رحمت آباد (۱٧) بخش عمارلو (۳٧) تاریخ ایران (۸) تاریخ ایران2 (۱٢) تاریخ ایران3 (٦) تاریخ ایران4 (٥) تاریخ ایران5 (٥٠) حیوانات (٢) داروهای گیاهی (۱۱) دیلمان (٢۱) دیلمان 1 (٦) رودبار (۸) رودبارجنوب (۱) روستاها (٤) روستاهاشگفت انگیز (٥) سوسف (٢٠) سوسف 1 (۱۳) سوسف1 (٩) شعر (۱٤) شعر1 (۱۳) شعر2 (۱۳) شعر3 (۱۱) شعر4 (۳٥) شگفت انگیزترین گلها (٢) شهرستان رودبار (۱٤) شهرستان رودبار 1 (۱۱) شهرستان رودبار1 (۳۳) عکس ها (٢۱) عکس ها2 (٩) عکس ها3 (۱٧) عکس ها4 (۱۳) عکسها 5 (٦٦) عکسها6 (۱٥) غذاها (٥) غذاها 1 (۸) فیلم (۱) ماه رمضان (۱٠) مذهبی (٩) مذهبی 1 (۱٠) مذهبی 2 (۱٥) مذهبی2 (۱) مذهبی3 (۱٠) مذهبی4 (۱٧) مذهبی5 (۳٠) کردهای کرمانج شمال خراسان (٤) کردهای کرمانج عمارلو (۱٢)
لينک دوستان
سرزمین آسمانی ما دیلمستان زیتون خبر شــهـرداری بـــــره ســــر سایت روستای دشتویل سایت گوفل خورگام پایگاه خبری هفـت شـــهر نـیـــوز شهرداری منجیل پایگاه خبری تحلیلی کلارنا آهنگ کرمانجی روستا لیاول سفلی روشنگر علیرضا دولتی دشتکان قلب سفیدرود ماهین نیوز خدمات کامپیوتری سهیل عمــــــــــارلـــــــــــــــو نــــــــــــوای رودبـــــــار روستاي زيباي خــــــــــرمكـــــــــوه بخش عـــــــــمارلـــــــــــو سرزمین مه و خورشید دهكده خاطرات(داماش) منجیل نیوز الله مزار کرد کرمانج زبان قوچان شارشار شهادت ســـــــرا خدایا به تو پناه میبرم امامزاده عباس (ع) چهارمحل روستای پاشاکی روستای حشمت آباد چمبل پاکده دوستانه روستای زیبای جـــو بـــــن روستای جوبن هفته نامه شکوفه های زیتون سرزمینی به نام طالکوه ازتبار یــــــــــــــــــــــاس کرمانج تاریخ کرد.هنرمندان موسیقی خراسان بــــاران بـــبـــار...کرمانج شیروان خورگام گیلان سایت تخصصی کردی کرمانجی پورتال خبری جوانرود هوال هیات محبّان الزهراءبسیج چهارمحل مشق شیدایی برارود روستای من چلکاسر دست نوشته ها یک خبرنگار بيــــــــــــــــان شاعر حسین تقدیسی روستای سیبن خورگام روستای انارک______ول بهشت کمشده لیاول میکال فریاد جام مارلیک روستای پاکده روستای نوده خورگام صدای پشتکلا جلیسه دهکد ه عشق راه ما انوش اکبـــــــــــــــری یه دهات داریم هیشکی نداره روستای برارود علي ولي الله كركان بندر انزلي سه رياس قاصدك هان چه خبر آوردي ؟ تاریخ ماتاریخ وتمدن ایران جهان باستان روستای صیقلده خورگام موسيقي نبض زندگي بره سر رودبار جعفرآبادخلخال (كرمانج) ما سه تا کردان شیراز كلبه تنهايي من روستاي پاكده دهياري معدن سنگرود شكوفه هاي گيلاس قوم بزرگ كرمانج روستای کوشک الموت سایت بهراه روستا ي شيركده زيباترين شعر بــاغــبــانــی ســــبـــز قوشخانه سرملی وچهابرمحل دانش پراکن (بزرگترین تارنگار دانشی پارسیان) قوچان روستای کلایه رودبار وبلاگ روستای ناش مجله خبری فارنک بیمه ملت نمایندگی۲۷۴۱- خدایا دوست دارم پایگاه فرهنگی مذهبی علویان شیرکده سمل قدیم (زندگی) روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم وبسایت پیرکوه ققنوس روستاي دودر شهرستان سيربك رئین بجنورد خراسان شمالی روستاهای زیبای گیلان دوسالده خسته ازروزگار zerd welati min - زه رد وه لاتئ من : روستای زرد در استان خراسان شمالی قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی آپلودسنتر فارس لرن http://textlink.ir عینک سه بعدی پیک8 سایت آپلود7 ابزار نمایش اسلایدر تصاویر کرم باله آ اطلس تاریخی ایران پیش ازاسلام پیکو فایل روستای نخودتپه همجوار کوه سهیل(سی ویل) موسیقی کرمانجی روستای چاپارخانه گیلان تاریخ گیلان ومازندران عشایر ، رنگواره های یک رنگ اخبار فناوري اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعي ادبيات جهان