درباره ما
علی اکبری لیاولی

راهنماي وبلاگ
سايتهاي کاربردي سايتهاي خبري سايتهاي استان گيلان
شعر کرمانجی عمارلوئی نويسنده: علی اکبری لیاولی - جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢

سرگینی گان له دیوار گنده بو                                زمستانه له کوره را کنده بو

عید گه دبو ریش سفیدان جم دبون                         دست جمعی تک تک مالان دچون

عیدی مواری دگدن په هورا                                 قهر بویانا آشتی دبون بهورا

په تنتور هکانا سور دکرن                                    به آجیل سفره جور دکرن

رو ته نشتن دخارنو را دبون                                خوش گه دبون یکسره ییجا دبون

عیدی ددان دلی خزانان شا دبو                           کینه کدورت له دلان را دبو


ژنان کوفیی ده خارن به نوبت                            شعری ژنان واگیر دبو به قوت لالیی لالا   لالیی لالا

 بلند بالا بلندی هیکلی ته                                     ازم پروانه له دوری سری ته

مبادا گل بخوی یاقی ببی تو                                 تو اربابی عزیز از نوکری ته

 کنج و کوله تزه لاخا ته کرن                              عیدی له بوکی تزه را دبرن

خوزان له سه وی بامبانا باز ددان                     مزن تران بوجیدران ناز ددان

خورو خوزانان جورو واجور دلیستن                    بان گرایا وانا مگه دبیستن

هک بازی قبل عیدی دو دبو                                 وقص دلیستن تا هوا شو دبو

عدهء بازی دکرن گرگری                                      بعضی تدی له دخنه وروری

گیز بازی خیلی مریان حال ددا                               دورنه بازی مریان مال ددا

قاییش بازان بازی رنده هبون                               خوزانان له دوری وانا جم دبون

زات نیزات و خبرای  ای خبر                                 اوشان اوشانی دو هی در نظر

وشر وشری دل و جیگر دخاست                               برو بروی دو ینه پر دخاست

هفت سنگ بویو تالتال بویو زپ بازی                     حراج که بادباد و نیشانه بازی

زمستانه سرسر بازی دبو                                    خوزان مگه په قرده راضی دبو

 کفشه وقس به ده کرن به  ارده                        تا له سه برفه بمینه کی مرده

کوتکی بهاره ده گوتن هاتیه                             موقع ناهاره دگتن هادیه

 شب نشینی مران دنه رسمه بو                     دور کرن و نقل گودن بزمه بو

نقلی ملک ممد بو دیو بو                                بژرکی گرم له شونی شیو بو

جوت کرن زی جود گای نر دخاست                 حوله حوله کرن دنه مر دخاست

گاورانو یو بویوهم خیش خاله                       سینه چویو خویش و دوانه ماله

سحر گره تخمه بدایا دوشقا                               جم بکرایا حواس وهوشقا

زویه رچ به رچ توخوم بدایا                             گاگردایا له جوت شخم کرایا

سه کته یوبر کولان مشته مشته                          گانا چینه بچینه په ترشته

وقتی بچینه دکرن یاوری                            بیچینه خوزانان داته نان داوری

سنگ ته گدن آوه هونک تر دکر                         آوی دویه العطشه گر دکر

 ماست خیار بو دنکه بادیه                              آو دوقی ترشه به سیر عالیه

هور د کرن نون دخارن تر دبون                      کار د کرن کار دکرن مر دبون

آخری بیچین صلوات مشته بو                         گنمی هوناعی انا می کشته بو

یمه به یمه دنکه کوته بو                                  حاصلی هر که لورا رو دبو

جم دکرن کوه له در بادگن                          تا موقع خرمان زودر سور به دن

ده په شدا خرمان سره چه دکرن                         گیان تمام له ارده ژدکرن

وقتی یحن داویدنه سر به سر                     ورزاگردان دور لدخست در به در

په ای حنک یحن مگه حور دبو                      جاوی ای ورزگردانه گور دبو

کایه تمام په بلنگ باده دان                         دسته به دسته له سه هو جا تدان

گنم زی به بحریه سور دبو                         خالی و فل له دنه دور دبو

تنگ بو  تنگ لافن و رانکی                     ورسی واران و افسارو پیلکی

 گنمه وقتی بار دکرن له کره                       په خوزانان را دگدن زو هره

ونده په گا ته کرنه گل به گل                           کر له بنی بار دکر هل و هل

کامبارنو خومان وقتی پر دبون                برزگران ذوق زده بون ور تبون

زانین ایسال له  برچیان  نامبرن                        له پاییز و زمستان دگزرن

زوی محل زی بر و نا بر هبو                        تو خوم رژاندن در و نادر هبو

ساله وی مله بر دبو سالی دن                        ای مله کشتکار دکر مرو ژن

مرزی بلند و پیر بو یو کتناوه                     تختی بانو ماوردی و جم آوه

آو چینو  گرگه دره یو سه کوله              آقا زربن و سورسورکو سه شوله

چالی بله کنده بو یو خالی گور                  گلام زمین و عباس بکه لخه دور

باری قرچیان بو یو شلاورو                      له ای یوردا  تر  په جنگل دا دچو

سحرایی مزن بوجک قربکه                       خالخالی مله معدنی سوربکه

 بن لاتو سرلاتو ذلکه                                 توربی اروس اسپرو له گلک

تخت و بوسوندره بویو چارکول               سامانی گنجه وا بو له عرض و طول

شلارویه کوچ دبرن بهاره                      له سری صبحه خل دچون تا اواره

کوملکه قا  ته کرن ترتمیز                         تمام دچون پیرو جوان خردو ریز

له ییلاقه کار دکرن کار کار                                جم دکرن گنمو جه باربار

له قشلاقه را دکدن دخارن                           وی چند میه د گوتن خل بیکارن

محلی مه رعیتی اربابی بو                           خیلی چتن بو  اگه چه بویو چو

محل دنه ارباب ظالم هبو                                محل دنه مفت خور عالم هبو

حاصلی خلک دچو انباری ای                        کار گرنی خلکه و خارن له ای

دشت بان و پا کار و ضابد هبو                         کنیز و نوکر زی گه لابد هبو

په اسبی گور ته چو سه خرمان سران             جاو دگراند په رند دورو وران 

برزگران نکه گنم جا بدن                                یا پاره ای خاله آره بیجا بدن

هر چه که خل جم دگرن سم دکر                        پاره اه خلکه پاره دن آو دبر

له نخود له نیسک له گنمه                           له جیه تا مکیه ای گه از زانمه

تا زاوتونه تا انجیلو تا غوره                             تا پنرو تا لورکو تا شوره

له حیویه اناره یو اسوه                                 له گیز یو گلابی یو له خوجه

نوبریان او بخا نوبر ده کر                           خون دمژی له خلکه آو در دکر

بی ازنی ای خل نورین آو بخون                   مال چکن و دار ژکن و دا ر لخن

له کاری خلکه زی دخالت ده کر                         په هورا بویین پخالت دکر

نه تشت تمام به هورا یکدل ببن                      هم پی و هم که وروهم چل ببن

دودستگی دب کربو دربه در                            خلگه کربو جانی هو بی پدر

عده ی ارباب حمایت کرن                               په ملتی خاده خیانت کرن

 وا جلگه یا ارباب دورته گرن                         نمه کله ارباب شور ته کرن

محل بکش بکش بو بو مدته                        خل دای نه زور خابون نه قوته

از پاچه ته او پاچه ای ته گرت                ارباب له آوی شه لی ماسی ده گرت

خاده زانه چه هات له سری خلکه                 تا ارباب لنگ له وی محله حلگه

ورن له وی گپانا دای بگزرن                       یواش یواش رو په محل دا هرن

سه طرفی محلی مه کوه هبو                              دو دنه گانی له محل رو دبو

اواره سره گانه دبو قلقله                          شولوق پولوق هم همه بو ول وله

تشتو تیان بو گه له هو له دکت                         لوی ژنان بو گه زره ده دکت

وی مله یو ای مله یو آوی ژور                         طاقی قریبکو بو یو آوه ژر

صد سال پیش له محلی مه کی هبو               کی ته زی بوکی ته هاتو کی دچو

به یادی یونا دنه به دنه نو دکم                          له مله ژر په مله ژور دا ترم

 مش قدرتو مش خالق و ید الله                      مصطفاکو یحیا کو حاجی جانشاه

مش فرج الله بو یو مش غیبعلی                       الله قولیکو حاجی جانعلی

مش بابا ته دلی ممد مش برار               مش بابا خان و اومد علی ومش ساتار

علی کرم و سوزعلی و صدرالله              مشت آقالی وحاج شکور حاج عین الله

ملارمضانو عزیز بویو مش موسی                      یاقوبکوحاجی عبادوپیربابا

کلباحسن وپیرکو حاج مظفر                          احمدکو مش عبدالله ومش صفر

فتح علیکوزرگروکلباشتقی                           علیرضاکو لفتکو مش سیفعلی

مصایبکو بابالی کو حیدری                            مش امام قلیو چراغکو اکبری

حسن بویورستم ومش فتح الله                         مش محسن وقنبرونعمتالله

داوروش کو میرزایومش بخش علی                مشتی حنیفه بویومش ضربعلی

مشتی حاجی آقاوقریبک وحاجی قطار           کلبا خدمت ومش طمس وکلبا ساتار

 مش نظام وحاجی وعلی اکبری                          کلبا صمد بویوکل فرضعلی

مشتی نجفقلی ومش نورعلی                        مشتی خداداد بویومش قدمعلی

مشتی خال علی آقازی زوره هبو                      یکه بزن بو دنه دوره هبو

خاده وانابیامرزه یک به یک                        فاتحه روح و روانی تک به تک

دوش به دوشی مره ژن زی کاردکر                  یمه دکشاند آو ده آنی خال دبر

گنمه ده شوشت له سه بامبان ردخست            گنمه تباق ده گر قلبیرله ده خست

نون دبژا شیرده دوشا کش دکر            زاوتون دشکاند زاوتون گورورش د کر

رنگ ووارنگ ترپه قراسی ژنان                 روسری کردی له سه سری ونان

روسری ژنان دوجور گرددان                          کجی وی هبویایا دای مرددان

دسمال کردی دل من را بردی                             یا گیلکی گره ددان یا کردی

فته کرن انگی بوکی تزه بو                            رسمی قدیمی چقدر به مزه بو

لينک      نظرات ()      

آخرين مطالب
موضوعات
(٦۳) آهنگها (٤) استان 'گلستان (۱) استان خراسان رضوی (٢) استان خراسان شمالی (۳۱) استان آذربایجان (۱) استان آذربایجان شرقی (٤) استان آذربایجان غربی (٢) استان اردبیل (٧) استان اصفهان (۱) استان البرز (٤) استان بندرعباس (۱) استان بوشهر (۱) استان تهران (٢٦) استان تهران 1 (۱۱) استان خراسان رضوی (٤) استان خراسان شمالی (٢) استان خوزستان (٢) استان زنجان (۱٢) استان سمنان (۱) استان سیستان وبلوچستان (۱) استان شمال خراسان (۱۱) استان فارس (۸) استان قزوین (۱۳) استان قم (۳) استان گرگان (٥) استان گلستان (٢) استان گیلان (٦٧) استان گیلان1 (٧) استان لرستان (۱) استان مازندران (۸) استان همدان (۱) استان کردستان (٧) استان کرمان (۳) استان کرمانشاه (۱۱) استان یزد (٢) بخش خورگام (۸) بخش خورگام 1 (٢٥) بخش خورگام 2 (۳٦) بخش خورگام 3 (٢٦) بخش خورگام2 (٢٠) بخش رحمت آباد (۱٧) بخش عمارلو (۳٧) تاریخ ایران (۸) تاریخ ایران2 (۱٢) تاریخ ایران3 (٦) تاریخ ایران4 (٥) تاریخ ایران5 (٥٠) حیوانات (٢) داروهای گیاهی (۱۱) دیلمان (٢۱) دیلمان 1 (٦) رودبار (۸) رودبارجنوب (۱) روستاها (٤) روستاهاشگفت انگیز (٥) سوسف (٢٠) سوسف 1 (۱۳) سوسف1 (٩) شعر (۱٤) شعر1 (۱۳) شعر2 (۱۳) شعر3 (۱۱) شعر4 (۳٥) شگفت انگیزترین گلها (٢) شهرستان رودبار (۱٤) شهرستان رودبار 1 (۱۱) شهرستان رودبار1 (۳۳) عکس ها (٢۱) عکس ها2 (٩) عکس ها3 (۱٧) عکس ها4 (۱۳) عکسها 5 (٦٦) عکسها6 (۱٥) غذاها (٥) غذاها 1 (۸) فیلم (۱) ماه رمضان (۱٠) مذهبی (٩) مذهبی 1 (۱٠) مذهبی 2 (۱٥) مذهبی2 (۱) مذهبی3 (۱٠) مذهبی4 (۱٧) مذهبی5 (۳٠) کردهای کرمانج شمال خراسان (٤) کردهای کرمانج عمارلو (۱٢)
لينک دوستان
سرزمین آسمانی ما دیلمستان زیتون خبر شــهـرداری بـــــره ســــر سایت روستای دشتویل سایت گوفل خورگام پایگاه خبری هفـت شـــهر نـیـــوز شهرداری منجیل پایگاه خبری تحلیلی کلارنا آهنگ کرمانجی روستا لیاول سفلی روشنگر علیرضا دولتی دشتکان قلب سفیدرود ماهین نیوز خدمات کامپیوتری سهیل عمــــــــــارلـــــــــــــــو نــــــــــــوای رودبـــــــار روستاي زيباي خــــــــــرمكـــــــــوه بخش عـــــــــمارلـــــــــــو سرزمین مه و خورشید دهكده خاطرات(داماش) منجیل نیوز الله مزار کرد کرمانج زبان قوچان شارشار شهادت ســـــــرا خدایا به تو پناه میبرم امامزاده عباس (ع) چهارمحل روستای پاشاکی روستای حشمت آباد چمبل پاکده دوستانه روستای زیبای جـــو بـــــن روستای جوبن هفته نامه شکوفه های زیتون سرزمینی به نام طالکوه ازتبار یــــــــــــــــــــــاس کرمانج تاریخ کرد.هنرمندان موسیقی خراسان بــــاران بـــبـــار...کرمانج شیروان خورگام گیلان سایت تخصصی کردی کرمانجی پورتال خبری جوانرود هوال هیات محبّان الزهراءبسیج چهارمحل مشق شیدایی برارود روستای من چلکاسر دست نوشته ها یک خبرنگار بيــــــــــــــــان شاعر حسین تقدیسی روستای سیبن خورگام روستای انارک______ول بهشت کمشده لیاول میکال فریاد جام مارلیک روستای پاکده روستای نوده خورگام صدای پشتکلا جلیسه دهکد ه عشق راه ما انوش اکبـــــــــــــــری یه دهات داریم هیشکی نداره روستای برارود علي ولي الله كركان بندر انزلي سه رياس قاصدك هان چه خبر آوردي ؟ تاریخ ماتاریخ وتمدن ایران جهان باستان روستای صیقلده خورگام موسيقي نبض زندگي بره سر رودبار جعفرآبادخلخال (كرمانج) ما سه تا کردان شیراز كلبه تنهايي من روستاي پاكده دهياري معدن سنگرود شكوفه هاي گيلاس قوم بزرگ كرمانج روستای کوشک الموت سایت بهراه روستا ي شيركده زيباترين شعر بــاغــبــانــی ســــبـــز قوشخانه سرملی وچهابرمحل دانش پراکن (بزرگترین تارنگار دانشی پارسیان) قوچان روستای کلایه رودبار وبلاگ روستای ناش مجله خبری فارنک بیمه ملت نمایندگی۲۷۴۱- خدایا دوست دارم پایگاه فرهنگی مذهبی علویان شیرکده سمل قدیم (زندگی) روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم وبسایت پیرکوه ققنوس روستاي دودر شهرستان سيربك رئین بجنورد خراسان شمالی روستاهای زیبای گیلان دوسالده خسته ازروزگار zerd welati min - زه رد وه لاتئ من : روستای زرد در استان خراسان شمالی قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی آپلودسنتر فارس لرن http://textlink.ir عینک سه بعدی پیک8 سایت آپلود7 ابزار نمایش اسلایدر تصاویر کرم باله آ اطلس تاریخی ایران پیش ازاسلام پیکو فایل روستای نخودتپه همجوار کوه سهیل(سی ویل) موسیقی کرمانجی روستای چاپارخانه گیلان تاریخ گیلان ومازندران عشایر ، رنگواره های یک رنگ اخبار فناوري اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعي ادبيات جهان